U nás v Twiniland-e si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Môžete si byť istý, že Vaše meno ani kontaktné údaje nebudeme nikde zverejňovať ani poskytovať tretím stranám s výnimkou Slovenskej pošty alebo kuriéra, ktorý Vám doručí tovar.  

 Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Nákup v eshope www.twiniland.sk je možné uskutočniť s registráciou alebo bez registrácie.

Pri nákupe bez registrácie sú  spracúvané osobné údaje len za účelom nákupu v eshope, t.j. plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

Pri nákupe s registráciou na www.twiniland.sk získa registráciou spotrebiteľ prístup k svojmu kontu. Konto spotrebiteľa umožňuje rýchle vyplnenie objednávky a sledovanie histórie objednávok.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje kedykoľvek meniť v sekcii Zmena údajov.       

Registráciou na stránke www.twiniland.sk sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či mu budú zasielané informácie o novinkách prostredníctvom newslettru. Z newslettru sa môže spotrebiteľ kedykoľvek odhlásiť.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje po prihlásení do svojho účtu na www.twiniland.sk  zmeniť v sekcii Zmena údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté iným subjektom. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.  

Spotrebiteľ súhlasom so spracúvaním osobných údajov potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

 1. a) identifikačných údajoch predávajúceho;
 2. b) účele spracúvania osobných údajov;
 3. c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 4. d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na základe plnenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • spoločnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru – GLS, Slovenská pošta
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.